Nate B Senior shoot copyNate B Senior shoot-3 copyNate B Senior shoot-6 copyNate B Senior shoot-18 copyNate B Senior shoot-24 copyNate B Senior shoot-26 copyNate B Senior shoot-28 copyNate B Senior shoot-32 copyNate B Senior shoot-36 copyNate B Senior shoot-38 copyNate B Senior shoot-42 copyNate B Senior shoot-46 copyNate B Senior shoot-58 copyNate B Senior shoot-60 copyNate B Senior shoot-61 copyNate B Senior shoot-67 copyNate B Senior shoot-69 copyNate B Senior shoot-71 copyNate B Senior shoot-77 copyNate B Senior shoot-78 copy